iphone: Apple dự đoán thiên tai có thể làm tăng nhu cầu mua iPhone