Ibrahimovic: Ibrahimovic xác nhận sẽ ‘chung độ’ David Beckham