Hy sinh: Đàn bà thương con, còn đàn ông chỉ thương bản thân mình?