Huỳnh Nhiệm: Ông Đỗ Ngọc Huỳnh được bổ nhiệm làm Trợ lý Thủ tướng