Huỳnh Mai: Chi 50.000 đồng một ngày, phụ huynh trường Ban Mai tố bữa ăn nghèo nàn