Hữu Châu: Tuyển Việt Nam vẫn cách xa đẳng cấp châu Á