hứa thị phấn: Phạm Công Danh: 'Chúng tôi chỉ là người giải quyết hậu quả'