Họp HĐND Đà Nẵng: Trưởng Đoàn ĐBQH Đà Nẵng: Đến nay thành phố vẫn không có Chủ tịch HĐND