Hồng Vân: Đình chỉ điều tra vụ đá cửa xe hơi gây thiệt hại 5 triệu đồng