Hỗn chiến: Hai nhóm hỗn chiến ở Sài Gòn, 3 người nhập viện