hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều: Mỹ vận động đồng minh trước hội nghị lần 2 với Triều Tiên