Họa sĩ: Họa sĩ Lê Linh thắng kiện, đòi được tác quyền Thần đồng đất Việt