"Hổ ăn thịt người": Hổ vào làng tấn công, hàng chục người đã chết và bị ăn thịt