HLV Tây Ban Nha: HLV Iran cay cú sau thất bại đầy cay đắng trước TBN