HLV Steve Darby: HLV Darby: 'Sự nhẫn nại và thần kinh thép sẽ mang cúp về cho Việt Nam'