HLV Steve Darby: HLV Steve Darby: 'Tuyển Anh đá xấu xí còn hơn đẹp mắt rồi bị loại'