HiTech

Cách gửi tin nhắn từ máy tính thông qua điện thoại Android

Thay vì dùng điện thoại, người dùng có thể nhắn và nhận tin thông qua một ứng dụng riêng có tên Mighty Text.