hình phạt độc: Tổng giám đốc Công ty VN Pharma xin giảm nhẹ hình phạt