hiệu trưởng: Vụ Trường Pascal bị đổ gạch, cát: Nhiều trường trên lô đất TH1 đột nhiên che kín biển hiệu