Hazard: Hazard thả thính Real, cuối mùa công bố quyết định