Hải quân Việt Nam: Chuyến hải trình lịch sử của tàu Gepard 015 Việt Nam