HAGL bị loại: HAGL và những ngôi sao chưa thể lớn khôn