hà tiện: Bí ẩn số tiền 40.000 USD trong vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2