Hà Nội trồng phong lá đỏ: Triệu người thay đổi suy nghĩ khi Hà Nội rợp bóng cây này