Hà Nội cổ kính: Anh shipper với 1.300 đơn hàng giao bằng một tay ở Hà Nội: 'Hôm nay mệt có thể ngủ một giấc, mai cố gắng tiếp!'