Gỗ quý: TP.HCM mời 30 lãnh đạo các thời kỳ làm việc về Thủ Thiêm