Gỗ quý: Thiếu tướng Hoàng Kiền: 'Họ xuyên tạc, bịa đặt tôi có biệt phủ với nhiều gỗ, đồ quý giá'