Giở trò đồi bại: Bảo vệ giở trò đồi bại với 6 nữ học sinh tiểu học lĩnh án