Gió mùa đông bắc: Ảnh: Xe ôm sắm 'lá chắn', hàng nước đốt củi giúp khách chống rét