giết người yêu: Bị cấm yêu, thanh niên doạ giết cả nhà bạn gái