giết người chôn xác phi tang: Giết chủ nợ chôn xác phi tang