Giám đốc facebook việt nam: Giám đốc Facebook Việt Nam cũng là nạn nhân của tin giả