giải cứu đội bóng: Đội bóng Lợn Hoang Thái Lan nhận 2 tỷ/người từ dự án phim giải cứu