Giả Nãi Lượng: Lý Tiểu Lộ bị nghi ngờ mang bầu lần 2 vì vóc dáng đẫy đà lên trông thấy