gameshow: Kỳ Duyên bị chỉ trích sân si, hơn thua khi tham gia gameshow