FLC Thanh Hoá bị chia điểm: FLC Thanh Hóa bị Bali Utd chia điểm tại Mỹ Đình