FLC Thanh Hóa: Thanh Hóa hạ Bình Dương nhờ ngoại binh tỏa sáng