FLC Thanh Hóa: Bùi Tiến Dũng mắc lỗi, Thanh Hoá bại trận trên sân Quảng Nam