Đứt cáp trò chơi vũ trụ: Thêm trò chơi quá hạn kiểm định nơi 2 trẻ nhỏ bị đứt cáp chấn thương