đường sắt cát linh- hà đồng: Gần 700 người vận hành 13km đường sắt Cát Linh-Hà Đông, nhiều hay ít?