Đường hoa Nguyễn Huệ TPHCM: Gần 1.000 người giữ an ninh đường hoa Nguyễn Huệ