Đường hoa Nguyễn Huệ: Hơn 1,5 triệu lượt người thưởng ngoạn đường hoa Nguyễn Huệ