được hỗ trợ hàng triệu đô: Cậu bé tóc đóng băng ở Trung Quốc được hỗ trợ hàng triệu đô