dừng thu phí: Dừng thu phí ở trạm BOT Bắc Bình Định vì chậm sửa đường