dừng sản xuất iPhone X: Appletính sản xuất iPhone và MacBook từ vật liệu tái chế