du xuân: Ảnh: Gần 2 vạn người tham dự lễ cầu quốc thái dân an ở quê Bác