dữ liệu quan trọng: Bộ trưởng Công an: Đặt máy chủ ở Việt Nam không quan trọng nhưng phải quản lý được dữ liệu