Dự án chậm tiến độ: Hà Nội thu hồi 16 dự án chậm tiến độ tại 12 quận huyện