ĐT Anh: CĐV Anh hả hê khi sao tuyển Pháp nhận nghiệp báo