Donald Trump gặp Kim Jong Un: Trump nhận thư mới của Kim Jong Un, để ngỏ khả năng gặp lần hai