Đối thủ cạnh tranh: Mâu thuẫn trông giữ xe máy, dùng dao đoạt mạng đối thủ cạnh tranh