doanh số iPhone X: iPhone X chiếm 35% lợi nhuận toàn ngành smartphone