doanh nghiệp TP.HCM: TP.HCM thưởng Tết cao nhất gần 1 tỷ đồng