doanh nghiệp TP.HCM: TP.HCM lập tổ công tác liên ngành đầu tư