doanh nghiệp TP.HCM: TP.HCM: Thêm một cơ sở sản xuất ớt muối bị phát hiện mất vệ sinh, có nhiều xác côn trùng trong hồ chứa